نظریه دین حداکثری (درآمدی بر قلمرو گستره دین از منظر استاد مطهری (ره))
51 بازدید
محل نشر: قبسات » زمستان 1382 و بهار 1383 شماره 30 و 31 » (30 صفحه - از 133 تا 162)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به‌طور کلّی در باب قلمرو و گسترة دین دو دیدگاه عمده وجود دارد: 1. دیدگاه حدّاقلی که دین را محدود به قلمرو خاصّی کرده و از دخالت آن دربسیاری از امور (اجتماعی، سیاسی، فقهی و...) می‌پرهیزد؛ 2. دیدگاه حدّاکثری که دیدگاهی جامع‌گرایانه در برابر گسترة دین اتّخاذ می‌کند. نوشتار حاضر، از نظریة دین حدّاکثری با تأکید بر دیدگاه استاد مطهری دفاع کرده، دیدگاه حدّاقلی را به چالش می‌کشاند. مباحثی که در این مقاله بحث و بررسی شده است، عبارتند از: قلمرو پیام پیامبران، جامعیت دین، دین و سیاست، قلمرو فقه و... . واژگان کلیدی: استاد مطهری، قلمرو دین، دین حدّاقلی، دین حدّاکثری، جامعیت دین، سکولاریسم، فقه.
آدرس اینترنتی