قبضی در «بسط تجربه نبوی»
76 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » بهار و تابستان 1382 - شماره 7 و 8 »99 صفحه - از 75 تا 122
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نوشتار زیر، نقدی است بر دیدگاهی که از تجربه گرایی وحی (تجربه دینی بودن وحی) دفاع می‏کند. «همسان‏انگاری وحی و تجربه دینی»، «تکامل‏پذیری تجربه نبوی»، «تابع بودن وحی از پیامبر در فرایند اخذ وحی»، «عصری بودن دین»، «بشری بودن دین» و «بسط‏یابی تجربه نبوی» مطالبی است که نویسنده مقاله به تحلیل و ارزیابی آنها می‏پردازد. کلید واژگان: فلسفه دین، وحی، تجربه دینی، تجربه نبوی، تکامل‏پذیری وحی، بسط‏یابی وحی، عصری بودن دین.
آدرس اینترنتی