نقد مبانی معرفت شناختی پلورالیسم دینی جان هیک
60 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » تابستان 1383 - شماره 12 » (46 صفحه - از 57 تا 102)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: «کثرت‏گرایی دینی» یکی از مهم‏ترین و بحث‏انگیزترین مباحث فلسفه دین معاصر است که نخستین‏بار، جان هیک آن را به طور رسمی مطرح کرد. پس از وی، دیگر دین‏پژوهان با روشهای متفاوتی برای اثبات یا نفی آن کوشیدند. در این مقاله که هدف آن تحلیل و بررسی انتقادی «مبانی معرفت‏شناختی» فرضیه کثرت‏گرایی دینی جان هیک است برای تبیین بحث، رویکردهای گوناگون به تنوّع ادیان (انحصارگرایی، شمول‏گرایی و کثرت‏گرایی دینی) ذکر می‏شود و سپس با تبیین مبانی معرفت‏شناختیِ نظریه کثرت‏گرایانه هیک، یعنی «مدل معرفت‏شناختی کانت» (فرضیه نوع ـ کانتی) و «تئوری انسجام‏گرایی صدق» به نقد و بررسی آن می‏پردازیم. کلید واژگان: انحصارگرایی، شمول‏گرایی، کثرت‏گرایی دینی، جان هیک، معرفت‏شناختی کانت، انسجام‏گرایی صدق، انسجام‏گرایی.