رویکرد گوهر گرایان، به پلورالیسم دینی
41 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » آبان 1381 - شماره 11 » (16 صفحه - از 77 تا 92)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله نگارنده، مسأله رویکرد گوهرگرایان به پلورالیسم دینی را مطرح کرده و می‏گوید: به طور کلی می‏توان در باب تنوع و تکثر ادیان مختلف، سه دیدگاه مهم را برشمرد. انحصارگرایی، که نجات و رستگاری را منحصر در یک دین می‏داند. شمول‏گرایی، گرچه تنها یک دین را بر حق می‏داند، ولی طبق این دیدگاه پیروان سایر ادیان هم، تحت شرایطی می‏توانند نجات یابند. و بالاخره، پلورالیسم دینی که قائل به کثرت ادیان و محق بودن همه ادیان است. ایشان یادآور می‏شود که برخی از اندیشمندان، تجربه دینی را مبنا و پایه‏ای برای پلورالیسم دینی قلمداد می‏کنند، که ما از آن تحت عنوان «تجربه گرایان دینی» یا «گوهر گرایان» نام می‏بریم. تجربه گرایان با گوهر انگاشتن «تجربه دینی» برای همه ادیان می‏گویند ادیان دارای عنصری واحد و مشترک به نام «تجربه دینی» می‏باشند و همین عنصر مشترک دلیل بر حق بودن همه آنها می‏باشد. نویسنده، نظریات شلایر ماخر و رودلف اتو را در این زمینه مطرح می‏کند و با اشکالاتی که بر این نظریات وارد می‏نماید نتیجه‏گیری می‏کند که «تجربه دینی» هیچ گونه حجّیت معرفت شناختی ندارد و نمی‏تواند گوهر مشترک همه ادیان باشد، نتیجتا وقتی گوهر بودن تجربه دینی مخدوش شد، معقول نیست که مبنای پلورالیسم دینی قلمداد شود...