نقد و بررسی نظریه نمادین در باب زبان وحی
80 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » پاییز 1386 - شماره 25 » (24 صفحه - از 141 تا 164)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده تلقی نمادین از زبان وحی، یکی از تفاسیر مهم نظریة غیر شناختاری است که در میان اندیشمندان مسلمان و مسیحی، به ویژه عرفای مسلمان و مسیحی سابقة طولانی دارد. پل تیلیش از متألهان جدید از این نظریه دفاع کرده است. برخی از روشنفکران مسلمان هم زبان قرآن را زبان نمادین یا رمزی می‌دانند. این نظریه، نقد آن و چگونگی نمادین بودن زبان وحی در مقالة حاضر بررسی شده است. واژگان کلیدی: نماد، زبان وحی، نمادهای دینی، گزاره‌های نمادین، پل تیلیش. بحث از «زبان وحی» یا زبان قرآن، یکی از مباحث مهم قرآن‌شناختی و همچنین کلامی است، که امروزه مورد توجه برخی از قرآن‌پژوهان و پژوهشگران علوم دینی واقع شده است.